top of page

UMOWA NA KORZYSTANIE Z WITRYNY

 

Drogi Użytkowniku, dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową przed korzystaniem z Witryny. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Umowy, uzyskując dostęp do Witryny za pomocą usług, usług i aplikacji oferowanych na Witrynie. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami Umowy, nie możesz korzystać z Witryny ani żadnych usług, usług i aplikacji oferowanych w Witrynie, a także odwiedzać stron znajdujących się w strefie domen Witryny. Rozpoczęcie korzystania z Witryny oznacza prawidłowe zawarcie niniejszej Umowy i pełną zgodę na wszystkie jej warunki.

 

1. Terminy i definicje

 

1.1. Spółka - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Emily Consulting" (LLC "Emily Consulting").

 

1.2. Użytkownik – osoba, która uzyskuje dostęp do aplikacji, usług, usług i informacji zamieszczonych w Serwisie.

 

1.3. Witryna – strona internetowa Spółki znajdująca się w Internecie pod adresami  www.novus-hcm.com , a także wszelkie inne witryny internetowe Spółki, które zawierają łącze do niniejszej Umowy.

 

1.4. Umowa – niniejsza Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Firmą, określająca zasady korzystania z Serwisu, w tym obrazów graficznych i produktów audiowizualnych, elementów projektowych i środków indywidualizacji, informacji tekstowych i dokumentacji, programów komputerowych i plików do pobrania, wszelkich innych utworów, obiekty i materiały Serwisu, a także warunki i zasady umieszczania przez Użytkownika informacji i materiałów w odpowiednich otwartych sekcjach Serwisu.

 

2. Warunki ogólne

 

2.1. Wszelkie materiały, pliki i usługi zawarte w Witrynie nie mogą być powielane w jakiejkolwiek formie, w żaden sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie. Gdy Użytkownik odtwarza materiały Witryny, w tym dzieła chronione prawem autorskim, wymagane jest łącze do Witryny, a tekst określonego łącza nie powinien zawierać fałszywych, wprowadzających w błąd, uwłaczających lub obraźliwych informacji. Tłumaczenie, przetwarzanie (modyfikacja), jakakolwiek zmiana materiałów Witryny, a także wszelkie inne działania, w tym usuwanie, modyfikowanie niewidocznych informacji i informacji o prawach autorskich i posiadaczach praw autorskich, są niedozwolone.

 

2.2. Dostęp do informacji znajdujących się w chronionych sekcjach Witryny mają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, którzy otrzymali hasło umożliwiające wejście do chronionych sekcji Witryny. Hasło nie może być przeniesione na inne osoby, a Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone jemu, Spółce lub osobom trzecim, powstałe w wyniku umyślnego lub niezamierzonego przekazania hasła przez Użytkownika innej osobie. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i korzystanie z Witryny za pomocą swojego hasła.

 

2.3. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów Witryny z chronionych sekcji Witryny poprzez powielanie w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób jest zabronione.

 

2.4. Wszelkie programy komputerowe, które można pobrać z Witryny (zwane dalej Programami) są chronione prawami autorskimi, stanowiącymi własność intelektualną Spółki, jej partnerów lub innych osób trzecich, które udzieliły Spółce odpowiednich praw i zezwoleń na użytkowanie takie programy. Zasady, warunki i ograniczenia dotyczące używania Programów podlegają postanowieniom umów licencyjnych, z którymi Użytkownik wyraża zgodę podczas instalowania, uruchamiania i używania Programu. Naruszenie warunków umowy licencyjnej może skutkować zastosowaniem wobec Użytkownika środków odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i/lub karnej.

 

Użytkownik nie jest uprawniony do reprodukowania, rozpowszechniania, modyfikowania ani używania Programu w jakikolwiek inny sposób, chyba że odpowiednia metoda jest przewidziana w umowie licencyjnej na Program.

 

2.5. Aktualna wersja niniejszej Umowy jest zamieszczona w Internecie na Stronie. Firma ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodzą w życie po 2 (dwóch) dniach od daty opublikowania nowej wersji Umowy w Internecie w Serwisie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z dokonanymi zmianami, zobowiązany jest do usunięcia wszystkich materiałów Serwisu, z wyjątkiem Programów, do których praw do korzystania posiada, a następnie zaprzestania korzystania z materiałów i usług Serwisu. Ciągły dostęp do tej Witryny jest uważany za przekonującą akceptację zmienionej umowy, dlatego należy regularnie przeglądać niniejszą Umowę oraz dodatkowe warunki lub powiadomienia publikowane w Witrynie.

 

2.6. Jeżeli Użytkownik jest członkiem programu partnerskiego Spółki i pomiędzy stronami została zawarta odpowiednia umowa, wówczas postanowienia takiej umowy dotyczące korzystania z Serwisu mają pierwszeństwo przed warunkami niniejszej Umowy.

 

3. Obowiązki Użytkownika

 

3.1. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogą zostać uznane za naruszające prawo rosyjskie lub prawo międzynarodowe, w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i/lub praw pokrewnych, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do zakłócenia normalnego działania Witryny i Witryny usług.

 

3.2. Wszelkie środki indywidualizacji, w tym znaki towarowe i znaki usługowe, a także logo i emblematy zawarte na stronach Serwisu, stanowią własność intelektualną ich właścicieli praw autorskich. Użytkownikowi Witryny zabrania się powielania lub używania w inny sposób określonych środków indywidualizacji i/lub ich elementów bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli praw autorskich.

 

3.3. Firma stara się zapewnić, ale nie kontroluje i nie gwarantuje poufności i ochrony jakichkolwiek informacji zamieszczonych na Stronie lub otrzymanych z Strony. Spółka podejmuje uzasadnione środki w celu zapobieżenia nieuprawnionemu ujawnieniu informacji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie osobom trzecim, ale nie ponosi odpowiedzialności, jeśli takie ujawnienie było dozwolone. W tym zakresie przekazanie informacji do Witryny oznacza zgodę Użytkownika na jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie takich informacji. Zamieszczając informacje i materiały, Użytkownik gwarantuje również, że posiada wszelkie niezbędne do tego prawa i uprawnienia, z uwzględnieniem warunków niniejszej Umowy oraz że takie zamieszczanie nie narusza prawnie chronionych praw i interesów osób trzecich, traktatów międzynarodowych i aktualne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

 

3.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje i materiały zamieszczone na Stronie. Spółka nie inicjuje zamieszczania tych informacji, nie wybiera odbiorców informacji, nie wpływa na treść i integralność zamieszczanych informacji, a w momencie, gdy Użytkownik zamieszcza informacje w Serwisie, nie wie i nie może wiedzieć, czy takie publikowanie narusza obowiązujące przepisy Federacji Rosyjskiej, jednak Spółka ma prawo do śledzenia, przeglądania i/lub usuwania wszelkich informacji i materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Stronie.

Zamieszczając jakiekolwiek informacje i materiały, Użytkownik nie staje się współautorem Witryny i odrzuca wszelkie roszczenia dotyczące takiego autorstwa w przyszłości. Spółka nie wypłaca Użytkownikowi żadnych praw autorskich ani żadnego innego wynagrodzenia, zarówno w okresie, jak i po wygaśnięciu niniejszej Umowy.

 

3.5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie wobec Spółki roszczeń związanych z naruszeniem przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy, a także informacji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, wskazany Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego zaspokojenia takich roszczeń, a także do zwróci Spółce wszelkie poniesione straty i straty, w tym zwrot grzywien, kosztów sądowych, kosztów i odszkodowania.

 

3.6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za odwiedziny Użytkownika, a także korzystanie przez niego z zasobów zewnętrznych (stron osób trzecich), do których linki mogą znajdować się na Stronie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność, rzetelność i bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, materiałów, rekomendacji i usług zamieszczonych na zasobach zewnętrznych. Korzystanie z zasobów zewnętrznych odbywa się przez Użytkownika dobrowolnie, wyłącznie według własnego uznania i na własne ryzyko.

 

3.7. Spółka dąży do zapewnienia dokładności informacji zamieszczonych w Serwisie, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości i/lub nieścisłości informacji, a także awarie w działaniu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności i nie ma żadnych bezpośrednich ani pośrednich zobowiązań wobec Użytkownika w związku z jakimikolwiek możliwymi lub poniesionymi stratami lub stratami związanymi z jakąkolwiek zawartością Witryny, własnością intelektualną, dostępnymi na niej towarami lub usługami lub uzyskanymi za pośrednictwem zewnętrznych serwisy lub zasoby lub inne oczekiwania Użytkownika, które powstały w związku z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w Serwisie lub linków do zasobów zewnętrznych.

 

W żadnych okolicznościach, w tym między innymi niedbalstwa lub zaniedbania Użytkownika, Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub naturalne), w tym między innymi utratę danych lub zysków związanych z korzystanie lub niemożność korzystania z Witryny, informacji, Programów, plików lub materiałów na niej zawartych, nawet jeśli Firma lub jej przedstawiciele zostali ostrzeżeni o możliwości takiej utraty. W przypadku, gdy korzystanie z Serwisu prowadzi do konieczności dodatkowej konserwacji, korekty lub naprawy jakiegokolwiek sprzętu, a także odzyskania danych, wszelkie związane z tym koszty pokrywa Użytkownik.

 

3.8. Wszystkie informacje prezentowane w Witrynie są dostarczane „tak jak są”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Firma całkowicie, w zakresie dozwolonym przez prawo, zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności do użytku, a także gwarancji legalności wszelkich informacji, produktów lub usług uzyskanych lub nabytych od korzystanie z tej Witryny.

 

3.9. Użytkownik zgadza się, że wszelkim materiałom i usługom Witryny lub jakiejkolwiek ich części mogą towarzyszyć reklamy, których umieszczenie nie jest inicjowane ani kontrolowane przez Spółkę. Użytkownik zgadza się, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z taką reklamą.

 

4. Warunki przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na:

 

4.1. Podanie Pani/Pana danych osobowych, w tym Nazwiska, Imienia, Patronimu, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, daty urodzenia, regionu, miasta, organizacji, stanowiska do ich przetwarzania przez Spółkę dobrowolnie, dobrowolnie i we własnym interesie .

Cel przetwarzania danych osobowych:

- świadczenie Użytkownikowi usług Serwisu;

- wysyłanie powiadomień dotyczących usług Serwisu;

- przygotowanie i ukierunkowanie odpowiedzi na prośby Użytkownika;

- przesyłanie informacji o organizowanych przez Spółkę wydarzeniach;

- przesyłanie informacji o produktach i usługach Spółki.

 

Lista działań z danymi osobowymi, na które Użytkownik wyraża zgodę: gromadzenie, usystematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wykorzystywanie, depersonalizacja, przekazywanie podmiotom trzecim w powyższych celach, a także realizacja wszelkich inne działania przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej zarówno w sposób ręczny, jak i zautomatyzowany.

 

Spółka zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

 

Niniejsza zgoda jest ważna do momentu jej wycofania przez Użytkownika poprzez wysłanie zawiadomienia na adres e-mail timur.gareev@the-novus.com

 

4.2. Otrzymywanie wiadomości e-mail, na których adres Użytkownik wskazuje podczas rejestracji w Serwisie, komunikatów reklamowych i informacyjnych dotyczących produktów i usług Spółki i jej partnerów.

 

5. Inne postanowienia

 

5.1. Korzystanie z materiałów i usług Witryny, a także umieszczanie na niej materiałów Użytkownika podlegają normom obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. Wszelkie ewentualne spory wynikające lub związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w miejscu siedziby Spółki.

 

5.2. Żadne z postanowień Umowy nie może być rozumiane jako nawiązanie między Użytkownikiem a Spółką stosunków agencyjnych, stosunków partnerskich, stosunków wspólnej działalności, osobistych stosunków pracy lub jakichkolwiek innych stosunków nie przewidzianych wyraźnie w Umowie.

 

5.3. Uznanie przez sąd jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne lub niepodlegające wykonalności nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień Umowy.

 

5.4. Brak działania ze strony Spółki w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników postanowień Umowy nie pozbawia Spółki prawa do podjęcia odpowiednich działań w obronie jej interesów i ochrony praw autorskich do materiałów Serwisu chronione zgodnie z prawem w późniejszym terminie.

 

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi klauzulami niniejszej Umowy i bezwarunkowo je akceptuje.

 

W przypadku wszelkich pytań związanych z naruszeniem praw autorskich Firmy, nielegalnym wykorzystaniem materiałów w Witrynie lub zamieszczaniem fałszywych, wprowadzających w błąd informacji o Firmie, prosimy o kontakt z następującymi danymi kontaktowymi:

 

LLC „Emily Consulting”, 117405, Moskwa, Varshavskoe shosse, 160 / 2-159.

www.novus-hcm.com

bottom of page